Terma dan Syarat

1. Pengenalan

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini oleh anda; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya dan tanpa sebarang tempahan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

2. Lesen untuk menggunakan laman web

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Pesan by Qoala dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek yang diterbitkan di laman web ini dan bahan yang digunakan di Pesan by Qoala. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara. Anda boleh melihat, memuat turun untuk tujuan caching sahaja, dna mencetak halaman, fail atau kandungan lain dari laman web untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini. Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan semula bahan daripada laman web ini dalam media cetak mahupun digital atau dokumen (termasuk penerbitan semua di laman web lain);
 • Menjual, menyewa atau sub-lesen bahan daripada laman web;
 • Tunjukkan apa-apa bahan dari laman web secara terbuka;
 • Menghasilkan semula, menduplikasi, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
 • Mengedit atau mengubah suai mana-mana bahan di laman web;
 • Mengedarkan semula bahan daripada laman web ini – kecuali kandungan yang disediakan secara khusus dan nyata untuk pengedaran semula; atau
 • Menerbitkan semula atau mengeluarkan semua mana-mana bahagian laman web ini melalui penggunaan iframe atau pengikis skrin.

Jika kandungan disediakan secara khusus untuk pengedaran semula, ia hanya boleh diedarkan semula dalam organisasi anda.

3. Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dalam apa-apa cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan pada laman web atau menjejaskan ketersediaan atau kebolehcapaian Pesan by Qoala atau dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan mana-mana yang menyalahi undang-undang, tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menyalin, menyimpan, mengehos, menghantar, menggunakan, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana perisian intip, virus komputer, kuda Trojan, cecacing, logger ketukan kekunci, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat. Anda tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik pada atau berkaitan dengan laman web ini tanpa kebenaran bertulis Pesan by Qoala. Ini termasuk:

 • Mengikis
 • Perlombongan data
 • Pengekstrakan data
 • Penuaian data
 • ‘Framing’ (iframes)
 • Artikel ‘Berputar’

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini atua mana-mana bahagiannya untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis daripada Pesan by Qoala.

4. Akses terhad

Akses ke kawasan tertentu laman web ini adalah terhad. Pesan by Qoala berhak untuk menyekat akses ke kawasan tertentu laman web ini, atau mengikut budi bicara kami, keseluruhan laman web ini. Pesan by Qoala boleh menukar atau mengubah suai polisi ini tanpa notis. Jika Pesan by Qoala memberikan anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan larangan laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan dirahsiakan. Anda sendiri bertanggungjawab untuk kata laluan dan keselamatan ID pengguna anda. Pesan by Qoala boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda mengikut budi bicara Pesan by Qoala tanpa notis atau penjelasan.

5. Kandungan pengguna

Dalam terma dan syarat ini, “kandungan pengguna anda” bermaksud bahan (termasuk tanpa had teks, ulasan, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda serahkan ke laman web ini, untuk apa jua tujuan. Anda memberikan kepada Pesan by Qoala lesen di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media sedia ada atau akan datang. Anda juga memberikan kepada Pesan by Qoala hak untuk mensublesenkan hak ini, dan hak untuk membawa tindakan bagi pelanggaran hak ini. Kandungan pengguna anda mestilah tidak menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang mana-mana pihak ketiga, dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau Pesan by Qoala atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai). Anda tidak boleh menyerahkan sebarang kandungan pengguna ke laman web yang pernah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan lain yang serupa. Pesan by Qoala berhak untuk mengedit atau mengalih keluar apa-apa bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan pada pelayan Pesan by Qoala, atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini. Hak Pesan by Qoala di bawah terma dan syarat ini berhubung dengan kandungan pengguna, Pesan by Qoala tidak berjanji untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penerbitan kandungan tersebut di laman web ini.

6. Pelanggaran hak cipta

Jika anda pemilik hak cipta atau ejennya dan percaya bahawa mana-mana kandungan kami melanggar hak cipta anda, sila hubungi kami di talian 03-8605 3353 atau e-mel ke pesan@qoala.my

7. Tiada jaminan

Laman web ini disediakan “seadanya” tanpa sebarang representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. Pesan by Qoala tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak semestinya memegang pendapat yang dinyatakan melalui Kandungan kami. Tanpa prejudis kepada keluasan perenggan di atas, Pesan by Qoala tidak menjamin bahawa:

 • Laman web ini akan sentiasa tersedia, atau tersedia sama sekali; atau
 • Maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa di laman web ini membentuk, atau bertujuan untuk membentuk, nasihat dalam apa jua bentuk. Jika anda memerlukan nasihat berhubung dengan mana-mana perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus berunding dengan profesional yang sesuai.

8. Had liabiliti

Pesan by Qoala tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang tort atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan, laman web ini:

 • Setakat laman web disediakan secara percuma, untuk sebarang kerugian langsung;
 • Untuk sebarang kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau
 • Untuk sebarang kerugian perniagaan, kehilangan hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangkakan, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kehilangan atau kerosakan maklumat atau data.

Tiada apa-apa di laman web ini membentuk, atau bertujuan untuk membentuk, nasihat dalam apa jua bentuk. Jika anda memerlukan nasihat berhubung dengan mana-mana perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus berunding dengan profesional yang sesuai. Had liabiliti ini terpakai walaupun Pesan by Qoala telah dinasihatkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

9. Pengecualian

Tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang bahawa adalah menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau mengehadkan; dan tiada dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti Pesan by Qoala berkenaan dengan mana-mana:

 • Kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian Pesan by Qoala atau ejen, pekerja atau pemegang saham/pemiliknya;
 • Penipuan atau salah nyata penipuan di pihak Pesan by Qoala; atau
 • Perkara yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang untuk Pesan by Qoala mengecualikan atau mengehadkan, atau cuba atau bertujuan untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

10. Kewajaran

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah munasabah. Jika anda rasa mereka tidak munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

11. Pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, Pesan by Qoala mempunyai kepentingan dalam mengehadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa sebarang tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja Pesan by Qoala berkenaan dengan sebarang kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web tersebut. Tanpa prejudis kepada perenggan di atas, anda bersetuju bahawa had waranti dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima serah hak dan subkontraktor Pesan by Qoala serta Pesan by Qoala.

12. Peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, itu tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain penafian laman web ini.

13. Pampasan

Anda dengan ini menanggung rugi Pesan by Qoala dan berjanji untuk memastikan Pesan by Qoala menanggung rugi terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan apa-apa jumlah yang dibayar oleh Pesan by Qoala kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang Pesan by Qoala) yang ditanggung atau dialami oleh Pesan by Qoala yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan terma dan syarat ini.

14. Pelanggaran terma dan syarat ini

Tanpa prejudis kepada hak lain Pesan by Qoala di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dalam apa cara sekalipun, Pesan by Qoala boleh mengambil tindakan seperti yang difikirkan wajar oleh Pesan by Qoala untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk menggantung akses anda ke laman web, melarang anda daripada mengakses laman web, menyekat komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web, menghubungi pembekal perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menyekat akses anda ke laman web dan/atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda. Anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang bahaya yang kami alami akibat daripada pelanggaran anda terhadap terma dan syarat ini atau sebarang pelanggaran oleh anda terhadap representasi dan waranti anda.

15. Variasi

Pesan by Qoala boleh menyemak terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan digunakan untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda biasa dengan versi semasa. Tarikh semakan akan ditambahkan pada perenggan terakhir halaman Syarat Perkhidmatan.

16. Tugasan

Pesan by Qoala boleh memindahkan, membuat subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan Pesan by Qoala di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda. Anda tidak boleh memindahkan, membuat subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat ini.

17. Kebolehpisahan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain sebagai menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuat kuasa. Jika mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan adalah sah atau boleh dikuatkuasakan jika sebahagian daripadanya dipadamkan, bahagian itu akan dianggap telah dipadamkan, dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa.

18. Keseluruhan perjanjian

Terma dan syarat ini, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Pesan by Qoala berhubung dengan penggunaan laman web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian terdahulu berkenaan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

19. Undang-undang dan bidang kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, dan sebarang pertikaian berkaitan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Dimiliki oleh Qoala Technology Sdn Bhd © 2024 Pesan by Qoala Hak Cipta Terpelihara.
Malaysia Country +60